Välkommen att kontakta oss!

Välkommen till

Trädgårdsterapi

Trädgårdsterapi

Modellen med trädgårdsterapi är hämtad från Alnarp i Skåne, där man alltsedan 1980 bedrivit forskning om hur natur och parker påverkar vår livskvalitet och hälsa. Resultaten har visat att natur- och grönområden påverkar människor på flera plan och att vistelse och aktiviteter i naturområden verkar gynnsamt i synnerhet på stressade personer. Psykiatrin både i Sverige och utomlands har också använt sig av trädgårdens läkande effekter. Speciellt vid behandling av posttraumatiska skador och s.k. utbrändhet är trädgården och naturinriktade terapier betydelsefulla.

Trädgårdens kraft

Trädgården lär oss på ett naturligt sätt om återhämtning, gränssättning, vila och att komma tillbaka. Den ger hopp – växterna kommer igen trots att de varit vissnade och nedfrusna. Det finns ett naturligt kretslopp – allt har sin tid. Ett tillfrisknande, och framför allt den djupgående förändringen av stresshanteringsmönstret, gör att trädgårdsterapi mer och mer förs fram som behandling av stressrelaterade sjukdomar. Levande blommor och växtmaterial kan väcka minnen till liv, skapa nyfikenhet och lust. Inom medicinen finns ett område som kallas för evolutionsmedicin med företrädare som Alexander Perski vid Karolinska institutet, Johnny Johnsson vid Stora Enzo och Aaron Antonowsky som myntade begreppet KASAM (känsla av sammanhang). Dessa stressforskare ser att den moderna människans livsstil ännu inte är i fas med de påfrestningar som nutidens informationsflöde utsätter oss för. Den moderna människan, som en flexibel och förändringsbenägen individ är inte helt sann. Det ständiga flödet, tidspressen, konflikter etc. innebär en stor påfrestning.

Samtalsterapi

Är ett viktigt hjälpmedel för att hitta redskap till att förändra sitt beteendemönster, samtalsterapin ger hjälp att dra paralleller mellan trädgårdsterapin och vardagslivet.

Sjukgymnastik

Vid stress påverkas kroppen rent fysiskt. Därför är det också viktigt att man återfår sin kroppsuppfattning och får tillbaka styrka och koordination i musklerna. Trädgårdsterapin bygger på ett naturligt sätt upp musklerna igen.
Sjukgymnastiken ser till att det blir på kroppens villkor och en varaktig förändring.

Spetsa

Länk till Spetsa

Det handlar om att väcka tillit och glädje